Na vsebino

Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja

 

 1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:

Zavod za informiranje Ormož

Naslov:

Grajski trg 3, 2270 Ormož

02 741 14 50  02 741 14 51

Elektronski naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Matična številka:

5658667000

Davčna številka:

51658399

Odgovorna uradna oseba:

Peter Kirič, direktor

Datum prve objave kataloga:

 6. julij 2020

Datum zadnje spremembe:

navedeno na koncu kataloga

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

www.radioprlek.net

Druge oblike kataloga

Tiskana oblika

 2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

 2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Kratek opis delovnega področja organa:

Zavod za informiranje  Ormož je izdajatelj radijskega medija Radio Prlek, ki je lokalna radijska postaja s sedežem v Ormožu. S svojo frekvenco pokrivamo dobršen del severo vzhodne Slovenije, čemur je tudi prilagojen naš program. 


Sodimo med najstarejše radijske postaje v Sloveniji, saj iz Ormoškega gradu neprekinjeno oddajamo že od leta 1970. 


Program je namenjen predvsem poslušalcem od 15-50 leta starosti in temu primerna je tudi naša glasbena shema, v kateri ne manjka uspešnic iz zlatih osemdesetih, skladb, ki so zaznamovala devetdeseta, do najnovejših hitov.

Osnovna dejavnost

J60.100 - Radijska dejavnost

Dodatna gospodarska dejavnost

58.130 Izdajanje časopisov

60.200 Televizijska dejavnost

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Organi javnega zavoda so Svet zavoda, Programski svet  in Direktor in odgovorni urednik

 2.b Seznam drugih organov z delovnega področja (le za ministrstva)

Seznam vseh drugih organov s področja dela

/

 2.c Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Peter Sotošek Štular

Barjanska 68, 1000 Ljubljana

T: +386 (01) 01 23 223 47

e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja zavoda:  

Notranji predpisi

 • STATUT
 • POSLOVNIK O DELU SVETA ZAVODA
 • POSLOVNIK O DELU PROGRAMSKEGA SVETA
 • HIŠNI RED
 • Pravilnik o uporabi službenih prostorov
 • PRAVILNIK O SISTEMIZACIJI DELOVNIH  MEST
 • PRAVILNIK O TEHNIČNIH IN ORGANIZACIJSKIH UKREPIH ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV SKLADNO Z DOLOČBAMI SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV
 • OCENA TVEGANJA
  - REGISTER TVEGANJ
 • NAČRT INTEGRITETE
 • PRAVILNIK O UGOTAVLJANJU PRISOTNOSTI ALKOHOLA, DROG IN DRUGIH PREPOVEDANIH SUBSTANC PRI ZAPOSLENIH
 • PRAVILNIK O RAČUNOVODSTVU

Državni predpisi

 • Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), Ul. RS, št. 21/13, s spremembami in dopolnitvami,
 • Zakon o dostopu informacij javnega značaja (ZDIJZ), Ul. RS, št. 24/03, s spremembami in dopolnitvami,
 • Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018,
 • Zakon o javnih financah (ZJF) Ul. RS, št. 79/99, s spremembami in dopolnitvami,
 • Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) Ul. RS, št. 91/15, s spremembami in dopolnitvami,
 • Zakon o javnih uslužbencih (ZJU), Ul. RS, št. 56/02, s spremembami in dopolnitvami,
 • Zakon o računovodstvu (ZR), Ul. RS, št. 23/99, s spremembami in dopolnitvami,
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), Ul. RS, št. 56/02, s spremembami in dopolnitvami,
 • Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP), RS Ul. RS, št. 80/99, s spremembami in dopolnitvami,
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), Ul. RS, št. 43/11, s spremembami in dopolnitvami,
 • Zakon o zavodih (ZZ), Ul. RS, št. 12/91, s spremembami in dopolnitvami,
 • Zakon o medijih (UL RS, št. 110/06 in nasl. - ZMed)
 • Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (UL RS, št. 77/07 in nasl. - ZUJIK)

Predpisi lokalnih skupnosti

  /

Predpisi EU

Uredba Evropskega parlamenta in sveta o varstvu osebnih podatkov 2016/679

 2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov

   /

 2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

 • Poročilo o delu in plan dela
 • Finančni načrt
 • Cenik storitev
 • Poslovno poročilo
 • Računovodsko poročilo

 2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

 • odločanje v postopkih v zvezi z informacijami javnega značaja
 • odločanje v postopkih v zvezi z varstvom osebnih podatkov
 • izvajanje postopkov javnega naročanja

 2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

 • Evidenca o stroških dela
 • Evidenca o zaposlenih delavcih
 • Evidenca zaposlenih preko javnih del in drugih oblik aktivne politike zaposlovanja
 • Evidenca o izrabi delovnega časa
 • Evidence s področja varnosti in zdravja pri delu
 • Evidenca dijakov in študentov
 • Evidenca avtorjev
 • Evidenca dobaviteljev
 • Evidenca javnih naročil
 • Evidenca vlog, ponudb
 • Podatki iz navedenih evidenc so dostopni na način in v skladu z omejitvami iz zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, zakona, ki ureja evidence na področju dela in socialne varnosti ter zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je Omnimodo d.o.o., Barjanska 68, 1000 Ljubljana - Peter Sotošek Štular. Kontakt: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., 04

 2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

  /

 2.j Objave v skladu s predpisi o javnih naročilih ter objave javnih pozivov, namer, objave prostih delovnih mest, ipd.

Povezave na objave in razpisno dokumentacijo

 • Organ vse javne objave objavlja na svoji oglasni deski, na svojih internetnih straneh in na straneh Zavoda RS za zaposlovanje. V skladu z zakonodajo se dokumentacija v zvezi z javnimi naročili objavlja na portalu javnih naročil.

 3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

 • Obrazci, ki jih potrebujete za poslovanje z nami, so dostopni na naslednjem naslovu: www.radioprlek.net
 • Zahteva za dostop do informacij javnega značaja se vloži v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (UL RS, št. 51/06 in nasl. - ZDIJZ).
 • Prosilec zahteva dostop do informacije javnega značaja s pisno zahtevo za dostop do informacije javnega značaja ali z neformalno zahtevo. Pisna zahteva se vloži z navadno pošto ali po elektronski pošti na elektronski naslov uradne osebe za posredovanje informacij javnega značaja v javnem zavodu. Zahteva se lahko vloži tudi ustno, na sedežu javnega zavoda, vsak dan med 8.00 in 15.00 uro. Neformalna zahteva se obravnava v skladu z ZDIJZ.
 • Zahteva mora vsebovati navedbo javnega zavoda, osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslov za vročanje prosilca oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca. Vse navedene zahteve so obvezne.
 • V zahtevi za dostop do informacij javnega značaja mora prosilec opredeliti informacijo, s katero se želi seznaniti in na kakšen način se želi seznaniti z vsebino zahtevane informacije (vpogled, prepis, fotokopija, elektronski zapis).
 • Če bo zahteva nepopolna, bo javni zavod v roku treh dni prosilca prosil za dopolnitev zahteve. Uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja v javnem zavodu bo prosilcu nudila potrebno pomoč pri dopolnitvi zahteve.
 • Javni zavod bo zavrgel zahtevo prosilca, če ne bodo izpolnjeni procesni pogoji glede obveznih sestavin zahteve in dopolnitve zahteve. Odločanje o zahtevi poteka v skladu z ZDIJZ.

 4. STROŠKOVNIK

Posredovanje informacij javnega značaja je načeloma brezplačno.

Javni zavod lahko prosilcu zaračuna materialne stroške, povezane s posredovanjem informacij javnega značaja. Skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. list št. 24/16 z dne 1. 4. 2016) je stroškovnik naslednji:

 1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,

 2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,

 3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,

 4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,

 5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,

 6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,

 7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,

 8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,

 9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,

10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,

11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,

12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve

 5. Seznam najpogosteje zahtevanih INFORMACIJ javnega značaja

Najpogosteje zahtevane informacije se nanašajo na javnem objave v programu radia Prlek.

Peter Kirič, direktor

Datum zadnje spremembe kataloga: